Budowa Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Dzięki Panu Mar­szał­kowi Ada­mowi Stru­zi­kowi oraz Zarzą­dowi Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego pod­jęto decy­zję o sfi­nan­so­wa­niu z budżetu Samo­rządu Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego pro­jektu „Park Kul­tu­rowo-Histo­ryczny przy Zamku Ksią­żąt Mazo­wiec­kich w Liwie”.

Park pozwoli na roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej muzeum poprzez adap­ta­cję pomiesz­czeń w odre­mon­to­wa­nej piw­nicy gotyc­kiej na lek­cje muze­alne, warsz­taty pla­styczne, teatralne itp. oraz orga­ni­za­cję imprez ple­ne­ro­wych. Stwo­rze­nie parku przy ist­nie­ją­cym zabytku archi­tek­tury umoż­liwi roz­wój jego dzia­ła­nia w kon­tek­ście funk­cji tury­stycz­nych. Udo­god­nie­nia prze­zna­czone są dla tury­styki wszel­kiego rodzaju (pole namio­towe i prysz­nice z sani­ta­ria­tami) oraz dla coraz moc­niej roz­wi­ja­ją­cej się na Liwcu tury­styki wod­nej (pomost, wiata, pole namio­tów itp.)
Przedstawione wizualizacje wykonał grafik komputerowy Wojciech Florczykiewicz z Siedlec.

W ramach tych dzia­łań prze­wi­dy­wane są nastę­pu­jące dzia­ła­nia:

I. GOTYCKA WIEŻA BRAMNA:
– odtwo­rze­nie czę­ści ganku wraz z furtą, oraz latryny śre­dnio­wiecz­nej na 4. kon­dy­gna­cji wieży,

– budowa pomo­stu łączą­cego z wieżą taras na piw­nicy po gotyc­kim Domu Dużym,

– czę­ściowa rekon­struk­cja mostu zwo­dzo­nego), – wyko­na­nie bramy w wieży z przej­ściem na most zwo­dzony z wieży przez furtkę w bra­mie

– remont i zabez­pie­cze­nie murów kur­ty­no­wych pozo­sta­łych z zamku gotyc­kiego.

II. PIWNICE PO DOMU WIELKIM /DUŻYM/

– wymiana stropu i podłogi– osu­sze­nie oraz izo­la­cja ścian i fun­da­men­tów (pozioma i pio­nową),

– uło­że­nie nowego pokry­cia stropu piw­nicy oraz wymu­ro­wa­nie ścian i skle­pień w piw­nicy

– utwo­rze­nie tarasu na piw­nicy – adap­ta­cja czę­ści tarasu na scenę teatralną i kon­cer­tową

– winda dla nie­peł­no­spraw­nych,– remont i nowa aran­ża­cja wnę­trza piw­nicy

III. PODZAMCZE

Utwo­rze­nie pola namio­to­wego oto­czo­nego sty­li­zo­wa­nym pło­tem drew­nia­nym (pali­sadą), z bramą od strony zamku i furtką od strony szosy oraz budyn­kiem miesz­czą­cym prysz­nice i sani­ta­riaty, w tym dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Przez pod­zam­cze popro­wa­dzony zosta­nie pomost dłu­go­ści odtwa­rza­jący dawny układ prze­strzenny zamku i tzw. Przy­gródka skła­da­ją­cego się z kil­ku­na­stu obiek­tów na palach. Stwa­rza to moż­li­wość odtwo­rze­nia w przy­szło­ści Przy­gródka (całego lub w znacz­nej czę­ści) jako atrak­cyj­nie wizu­al­nego zespołu archi­tek­to­nicz­nego prze­zna­czo­nego na cele dydak­tyczne, rekre­acyjne i tury­styczne. Ważna dla roz­woju tury­styki kaja­ko­wej w dorze­czu Liwca jest orga­ni­za­cja przy­stani wod­nej w na tere­nie Muzeum przy­le­ga­ją­cym do Liwca na Liwcu. Obok pły­wa­ją­cego pomo­stu zlo­ka­li­zo­wana będzie drew­niana wiata chro­niąca przed desz­czem.

Spodziewane efekty projektu:

  1. Stwo­rze­nie atrak­cyj­nego wizu­al­nie zespołu nawią­zu­ją­cego do daw­nego układu prze­strzen­nego zamku obron­nego ksią­żąt mazo­wiec­kich w Liwie.
  2. Zwięk­sze­nie powierzchni eks­po­zy­cyj­nej i stwo­rze­nie nowych eks­po­zy­cji sta­łych, zapo­zna­ją­cych zwie­dza­ją­cych ze zbyt mało zna­nymi dzie­jami tej czę­ści Mazow­sza (Ziemi Liw­skiej). 2. Utwo­rze­nie prze­strzeni do dzia­łal­no­ści edu­ka­cyjno- popu­la­ry­za­tor­skiej dla mło­dzieży i doro­słych.
  3. Stwo­rze­nie sta­łej bazy do kon­ty­nu­acji ple­ne­ro­wych imprez kul­tu­ralno-arty­stycz­nych słu­żą­cych edu­ka­cji histo­rycz­nej oraz pro­mu­ją­cych Mazow­sze w kraju i za gra­nicą, przede wszyst­kim Tur­nieju sma­ków i Tur­nieju rycer­skiego,
  4. Zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej i rekre­acyj­nej regionu w opar­ciu o walory śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego i pomnika dzie­dzic­twa kul­tu­ral­nego, jakim jest zamek w Liwie.
  5. Wyni­ka­jące z powyż­szego oży­wie­nie ruchu tury­stycz­nego na szla­kach, do któ­rych włą­czony został zamek: Wielki Gości­niec Litew­ski, Szlak Ksią­żąt Mazo­wiec­kich, Szlak Doliny Liwca.
  6. Zwięk­sze­nie ilo­ści tury­stów odwie­dza­ją­cych zarówno muzeum zbro­jow­nię jak też imprezy orga­ni­zo­wane na jego tere­nie przy­no­szące w efek­cie wzrost wpły­wów finan­so­wych.

Specjalne podziękowania

Wizualizacje

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego