Nota prawna

Niniej­sza Witryna Sieci WWW została zapro­jek­to­wana i wyko­nana przez: Cre­lab. pl
Cała zawar­tość tek­stowa, gra­ficzna i inna poja­wia­jąca się w niniej­szej Witry­nie Sieci WWW (zwa­nej dalej Witryną WWW), o ile nie okre­ślono ina­czej, sta­nowi wła­sność Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie 07-100 Liw, poczta Węgrów ul. S Bato­rego 2, 025 792 57 17. Wszyst­kie prawa zastrze­żone.

Odwie­dza­jący niniej­szą Witrynę WWW mogą dru­ko­wać, kopio­wać i wyko­rzy­sty­wać jej zawar­tość tylko i wyłącz­nie na uży­tek oso­bi­sty i pod warun­kiem, że:

  • mate­riały gra­ficzne nie będą oddzie­lane od towa­rzy­szą­cych opi­sów i tek­stów,
  • tre­ści i gra­fiki nie będą mody­fi­ko­wane,
  • tre­ści i gra­fiki nie będą wyko­rzy­sty­wane dla celów komer­cyj­nych, jedy­nie infor­ma­cyj­nych. Powyż­sza for­muła nie ozna­cza zgody czy udzie­le­nia prawa do wyko­rzy­sty­wa­nia jakie­go­kol­wiek znaku towa­ro­wego, zastrze­żo­nej nazwy lub innego prawa wła­sno­ści Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie.

Wszel­kie infor­ma­cje od użyt­kow­ni­ków niniej­szej Witryny WWW takiej jak komen­ta­rze, pyta­nia, suge­stie czy pomy­sły prze­słane do Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie trak­to­wane będą jako infor­ma­cje jawne, nie­ob­cią­żone jaki­mi­kol­wiek pra­wami wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie może je wyko­rzy­sty­wać bez żad­nych ogra­ni­czeń.

Korzy­sta­jący akcep­tuje moni­to­ro­wa­nie dostępu do niniej­szej Witryny WWW dla celów sta­ty­stycz­nych.

Dokła­damy mak­si­mum sta­rań aby infor­ma­cje pre­zen­to­wane w niniej­szej Witry­nie WWW były aktu­alne i zgodne ze sta­nem fak­tycz­nym. Z uwagi na spe­cy­fikę dzia­ła­nia Witryn Sieci WWW Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie nie przyj­muje odpo­wie­dzial­no­ści za nie­ak­tu­alne dane, błędy, nie­ści­słe lub nie­zgodne ze sta­nem fak­tycz­nym infor­ma­cje wystę­pu­jące na tej i innych Witry­nach Sieci WWW. Tre­ści pre­zen­to­wane na niniej­szej Witry­nie WWW mogą być zmie­nione bez uprze­dze­nia.

Infor­ma­cje zawarte w niniej­szej Witry­nie WWW nie sta­no­wią OFERTY w świe­tle prawa han­dlo­wego.

Ze względu na moż­li­wość awa­rii sprzętu, wadli­wego opro­gra­mo­wa­nia czy kom­po­nen­tów stron trze­cich Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie nie gwa­ran­tuje popraw­no­ści dzia­ła­nia i dostęp­no­ści niniej­szej Witryny WWW.

Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie nie odpo­wiada za tre­ści i dzia­ła­nie jakich­kol­wiek Witryn Sieci WWW, na które można wejść za pomocą lin­ków z niniej­szej Witryny WWW.
W ŻADNYM WYPADKU Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA DOWOLNEGO RODZAJU SZKODY WŁĄCZNIE – ALE BEZ TAKIEGO OGRANICZENIA – Z DOWOLNYMI SZKODAMI SPECJALNYMI, POŚREDNIMI, WYNIKŁYMI NAWET, JEŻELI Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.