Lekcje muzealne

Muzeum zbro­jow­nia pro­wa­dzi dzia­łal­ność oświa­tową, w tym lek­cje muze­alne dla dzieci i mło­dzieży, pre­zen­tu­jące kul­turę rycer­ską, sar­ma­tyzm i różne typy broni i uzbro­je­nia, połą­czone ze zwie­dza­niem zamku. Koszt tej fascy­nu­ją­cej wyprawy w prze­szłość to 120 zł a emo­cje i solidny prze­kaz histo­ryczny – gwa­ran­to­wane. Przy oka­zji można samemu spró­bo­wać cię­żaru mie­cza i tar­czy albo… zostać paso­wa­nym na ryce­rza.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.