XVII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie
17 sierpnia A.D 2019

Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego. Liczne atrak­cje — pokazy walk pie­szych i kon­nych, kon­kurs stro­jów, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego oraz pokaz ogni sztucz­nych nadają tur­nie­jowi nie­po­wta­rzalny cha­rak­ter. W zacię­tych, peł­nych emo­cji wal­kach ryce­rze rywa­li­zują o tytuł Fech­mi­strza Liw­skiego. Co roku zakuci w sta­lowe zbroje wojow­nicy w z nie­za­wod­nymi mie­czami i topo­rami, przy­cią­gają swo­imi wyczy­nami tłumy widzów Szcze­gól­nie malow­ni­czo pre­zen­tuje się rycer­stwo konne oraz wie­czorna bitwa o zamek.

Kto zaś nie prze­żył jesz­cze pokazu fajer­wer­ków na łąkach nad Liw­cem powi­nien zro­bić to w tym roku. Nie­za­po­mniane wra­że­nie wywo­łują efek­tow­nie dobrane ognie sztuczne roz­świe­tla­jące mury zamku i odbi­ja­jące się w rzece przy podnio­słej muzyce w tle.

Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie – dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca, nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży. Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy. Nawet Ci, któ­rzy bywali wcze­śniej w liw­skim zamczy­sku powinni odwie­dzić eks­po­zy­cję z nowymi, wypo­ży­czo­nymi z Muzeum War­szawy i nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cymi zabyt­kami.

Atrak­cje tur­nieju:

  • Walki tur­niejowe i poka­zowe pie­sze i konne, kon­kurs stro­jów, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego, pokaz ogni sztucz­nych.
  • Zwie­dza­nie eks­po­zy­cji sta­łej we dwo­rze baro­ko­wym.
  • Zwie­dza­nie wystawy cza­so­wej w gotyc­kiej wieży bram­nej i lochów.

    Turniej Rycerski po rocznej przerwie powraca na Zamek  w nowej odłonie i w nowej scenerii Parku Kulturowo-Historycznego. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym wydarzeniu !

    Wstęp – 10 zł

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego