XVIII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie
– odwołany

Fakty nakazują stwierdzić, co z przykrością ogłaszamy, że musimy w tym roku odwołać Turniej Rycerski na Zamku w Liwie. Przymierzaliśmy się do tej decyzji długo i z każdej strony. Wynik dyskusji  jest  taki, że-  przede wszystkim ze względu na Wasze zdrowie drodzy przyjaciele zamku i turnieju- oraz chcąc utrzymać atmosferę i poziom turnieju, nie możemy zastępować go substytutami,  na które bylibyśmy skazani z powodu ograniczeń pandemicznych..

Tak więc milites, nobiles, viatores– zapraszamy za rok- w komplecie !

 

 

Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego. Liczne atrak­cje — pokazy walk pie­szych i kon­nych, kon­kurs stro­jów, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego oraz pokaz ogni sztucz­nych.

Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie – dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca, nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży. Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy.

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego