Turniej Smaków na Zamku w Liwie wyróżniony jako jeden 5 najlepszych produktów turystycznych Mazowsza w roku 2016

Regio­nalna Kapi­tuła przy Mazo­wiec­kiej Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej wyróż­niła Mię­dzy­na­ro­dowy Tur­niej Sma­ków na Zamku w Liwie jako jeden z pię­ciu naj­lep­szych pro­duktów tury­stycz­nych Mazow­sza w 2016 roku. Impreza otrzyma cer­ty­fi­kat „Naj­lep­szy Pro­dukt Tury­styczny woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego”, który zosta­nie wrę­czony 23 marca 2017 r. pod­czas kon­fe­ren­cji poświę­co­nej dal­szemu roz­wo­jowi i komer­cja­li­za­cji sie­cio­wych pro­duktów tury­stycz­nych Mazow­sza. Oprócz Tur­nieju Sma­ków uzna­nie Kapi­tuły zyskał Festi­wal Kul­tury Żydow­skiej War­szawa Sin­gera, Farma Ilu­zji, Młyn Gąsio­rowo oraz Park Rozrywki Juli­nek.

Tur­niej Sma­ków jest imprezą orga­ni­zo­waną cyklicz­nie od 2014. Pod­czas tur­nieju odby­wają się kon­kursy kuli­narne w któ­rych nagrodą jest Kie­lich Woj­cie­cha Wie­lądko – autora jed­nej pierw­szych ksią­żek kuli­nar­nych w języku pol­skim. Tan słynny kuch­mistrz ma lokalny rodo­wód – uro­dził się w leżą­cych nie­opo­dal Liwa Wie­ląd­kach.

Inna kon­ku­ren­cja tur­nie­jowa to „Gości­niec z podróży”, czyli kuli­narna pamiątka z podróży szla­kiem Wiel­kiego Gościńca Litew­skiego. Dotych­czas w histo­rii zapi­sała się „Dęb­ska Kawa Żołę­dziówka z Dębego Wiel­kiego (która pijał ze sma­kiem sam Cho­pin i dzięki niej wiel­kim muzy­kiem został), cia­steczka „Sokołki” z Soko­łowa, „Jałow­cówka Myśli­wego” z Sabni czy „Suchary Mar­szałka” z Sule­jówka.

Tur­niej sma­ków to impreza skie­ro­wana do rodzin z dziećmi i pasjo­na­tów kuchni regio­nal­nych poszu­ku­ją­cych, nowych i uni­kal­nych a cza­sem zapo­mnia­nych potraw, prze­pi­sów i recep­tur. Wystawcy z regio­nów poło­żo­nych na Szlaku WGL mię­dzy War­szawą i Wil­nem pre­zen­tują i sprze­dają ręko­dzieło oraz lokalne pro­dukty kuli­narne. Pod­czas Tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię, a także roz­po­cząć spływ kaja­kowy Doliną Liwca.

Kolejny Tur­niej Sma­ków już 25 czerwca 2017 r. Nie zabrak­nie cie­ka­wych sma­ków i smacz­ków. W pro­gra­mie prze­wi­dziane są m.in. warsz­taty kuli­narne i arty­styczne dla dzieci i doro­słych, pokaz robie­nia masła za pomocą cen­try­fugi, warsz­taty zie­lar­skie, pokaz psz­cze­la­rza oraz liczne degu­sta­cje.

Zapra­szamy!

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego