Turniej Smaków

Międzynarodowy Tur­niej Sma­ków na Zamku w Liwie ma na celu pre­zen­ta­cję boga­tych tra­dy­cji kuli­nar­nych oraz pro­mo­cję tere­nów, przez które prze­biega Wielki Gości­niec Litew­ski— dawny trakt han­dlowy a współ­cze­śnie szlak tury­styczny. Są to: War­szawa, Wschod­nie Mazow­sze, Podla­sie, Gro­dzieńsz­czy­zna, Wileńsz­czy­zna. Uczest­nicy tur­nieju rekru­tują się z miej­sco­wo­ści poło­żo­nych ww. regio­nach. Tur­niej ma cha­rak­ter festynu ple­ne­ro­wego, w cza­sie któ­rego uczest­nicy pre­zen­tują, udo­stęp­niają do degu­sta­cji, a także sprze­dają swoje wyroby. Uczest­nicy tur­nieju mogą rów­nież brać udział w kon­kur­sach kuli­nar­nych.

 

Tur­niej Sma­ków na Zamku w Liwie to dwu­dniowa impreza ple­ne­rowa mająca na celu popu­la­ry­za­cję i pro­mo­cję kuchni oraz tra­dy­cji kuli­nar­nych regio­nów, przez które prze­biega szlak tury­styczny pn. Wielki Gości­niec Litew­ski. Tur­niej odbywa się na pod­zam­czu Zamku Liw­skiego w przy­go­to­wa­nych na ten cel sto­iskach i pawi­lo­nach.
Strona Wielkiego Gościńca Litewskiego : http://wielkigoscinieclitewski.pl/pl-PL/

VI Międzynarodowy Turniej Smaków odbędzie się 30 czerwca 2019 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kiermaszu i konkursie kulinarnym !
Karty zgłoszeniowe oraz regulaminy  do pobrania na stronie : Wielki Gościniec Litewski – karty i regulaminy 2019

 

 

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego