Program dzienny i godzinowy

sobota 17 sierpnia 2019 r.

Oto pełny program Turnieju Rycerskiego !

10.30 Rozpoczęcie Turnieju
prezentacja zawodników, zespołów i bractw rycerskich
11.00 Rozpoczęcie Walk Turniejowych
Samowtór 2vs2
12.00 Bohurt
walki siłowe 5vs5
13.00 Walki o tytuł Fechmistrza Liwskiego
pojedynki 1vs1
14.30 Pokazy Sokolnicze
15.00 Traktatowe Walki Ciężkozbrojnych
16.00 Zdobycie Flagi
walki taktyczne 3vs3
17.00 „To właśnie średniowiecze”
pokazy rycerstwa konnego Drużyny Xiążęcej
19.00 Potyczka
bitwa z oprawą choreograficzną
20.30 Gala Zawodowych Walk Rycerskich
pełnokontaktowe walki najlepszych zawodników w Polsce
 22.00 Teatr Ognia Antares
22.30 Pokaz Sztucznych Ogni

Stał Prezentacje:
Warsztaty archeologiczne, pokaz kuchni średniowiecznej, „Growo” – zabawy turniejowe dla dzieci, konkursy z nagrodami, strzelanie z łuku do tarczy, rzuty toporem, warsztaty, karczma i jarmark, koncert minstreli

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Wstęp 10 zł
Bilet wstępu na Turniej Rycerski jest również biletem wstępu do Galerii „Podziemie” w piwnicach gotyckich.
Bilety wstępu do muzeum oraz na wieżę do nabycia osobno w kasie muzeum.

 

Regulamin Masowej imprezy rozrywkowo-artystycznej

„XVII Turniej  Rycerski na Zamku w Liwie”.  

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy masowej pod nazwą: „ Turniej Rycerski na Zamku w Liwie”,  który odbędzie się  w Liwie w dniu 17 sierpnia 2019 r. na terenie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie przy ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: organizator generalny: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z otrzymaniem zaproszeń na Imprezę.
 4. Poniższe określania użyte w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” – oznacza teren wyznaczony przez organizatorów, na którym to w wyznaczonych dniach oraz godzinach będą odbywały się pokazy i koncert plenerowy Wstęp na teren Imprezy masowej jest dostępny tylko i wyłącznie po spełnieniu Regulaminu Obiektu Imprezy dostępnego w wyznaczonych miejscach.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez oraz regulamin obiektu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

§ 2

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest płatny.
 2. Na Teren Imprezy nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających.
 3. Osoby poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 5. a) nieposiadającym dokumentu tożsamości,
 6. b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 7. c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu,
 8. d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 9. e) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Służby Porządkowe mogą bez podania przyczyny wyprosić lub nie wpuścić osoby na teren Imprezy, jeśli uznają, że istnieją przesłanki do niewłaściwego postępowania przez tę osobę.

§ 3

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 2. a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 3. b) udostępnienie pomocy medycznej
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

    Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt oraz wjazdu pojazdów innych,  niż do tego uprawnione przez Organizatora na czas Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej
w
czasie Imprezy.

 1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy jakichkolwiek napojów alkoholowych
  oraz innych napojów w opakowaniach szklanych.
 2. Zabrania się podczas imprezy reklamowania partii politycznych a także wszelkiej agitacji politycznej czy
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca,
  a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b)legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c)przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 4 pkt. 4 Regulaminu,

d)wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e)stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

f)ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 2. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:

– wzory identyfikatorów i zaproszeń,

– niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 2. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy: Sprzęt nagłośnieniowy wygrodzenia (barierki ochronne).
 3. Organizator zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 4. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 5. b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
 6. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym
 2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§ 5

REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy.

Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z § 6 pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 1. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

§ 6

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Zabrania się rozpowszechniania materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych z przebiegu Imprezy bez zgody Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny:

– na stronie internetowej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, www.liw-zamek.pl

– w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

 1. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2019 roku.

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego