Turniej Rycerski na Zamku w Liwie – 28 i 29 sierpnia 2021

Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego. Na Turnieju czekają na Państwa Liczne atrak­cje — pokazy walk pie­szych i kon­nych, pokaz użycia dział średniowiecznych, zawody łucznicze i kusznicze, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego oraz pokaz ogni sztucz­nych.
Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie – dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca, nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży. Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy. Zapraszamy !
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy (atrakcje, godziny wydarzenia) oraz do odwołania imprezy (czynniki zewnętrzne).
Zapraszamy do współpracy : zbrojownia@liw-zamek.pl

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego