Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna – monitoring

 Z dniem wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych wykorzystania istniejącego monitoringu wizyjnego jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, z siedzibą przy ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów, NIP: 824-15-84-283, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Inspektor Ochrony danych.
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować na adres: Inspektor Ochrony Danych Liw, ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów lub pod adresem e-mail: iod@liw-zmek.pl
 3. Cel i podstawy przetwarzania.
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą na skutek stosowanego monitoringu wizyjnego będzie stosowany dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorca danych.
  Twoje dane mogą być udostępnione przez Muzeum następującym podmiotom: inspektorowi ochrony danych osobowych, podmiotom informatycznym, wynajętej ochronie zewnętrznej, służbom publicznym oraz innym podmiotom prawnie upoważnionym.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego.
 6. Okres przechowywania danych.
  Zapisy z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż siedem dni od dnia nagrania. W wypadku , kiedy te nagrania będą nagraniami obrazu stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Natomiast po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zwierające dane osobowe, podlegaj niezwłocznemu zniszczeniu.
 7. Twoje prawa.
  Osobom, których dane Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa:

   

  • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
  • Sprostowania ( poprawiania) danych;
  • Usunięcia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO;
  • Usunięcia danych , zgodnie uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są
   przetwarzane;
  • Prawo niesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa urzędu ochrony danych
   osobowych)
 8. Informacje o wymogach dobrowolności podania danych osobowych.
  Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ustawowych obowiązków oraz zrealizowania wyznaczonych zadań publicznych przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.