Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna dla procesów rekrutacji

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. Batorego 2,  07-100 Węgrów, NIP:  824-15-84-283 (zwane dalej Muzeum).

 1. Inspektor Ochrony Danych:

 W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: 07-100 Węgrów, ul. Batorego 2,  adres e-mail: iod@liw-zamek.pl

 1. Kategorie danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą zgodne z art. 221 Kodeksu Pracy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Muzeum przetwarza na podstawie zgody kandydata inne dane osobowe niż wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wolne stanowisko, staż, praktyki, wolontariat:

 • w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracy/staż/praktykę/wolontariat na jakie złożył Pan/Pani dokumenty na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c RODO
 • w celu przetwarzania danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO
 • w celu przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO,
 • realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe zebrane przez Muzeum w celach realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.

 1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy/staż/praktykę/wolontariat  na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przeprowadzenia procesu przyszłych rekrutacji,
 • w systemie monitoringu wizyjnego do kliku W przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających lub dochodzeń związanych z bezpieczeństwem na czas niezbędny do wykonania w/w czynności,
 • realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
 1. Przysługujące prawa:

 W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 1. Wymóg podania danych:

 Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Muzeum nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.

                                                                                                                                                 ……………………………………………………………

                                                                                                  data i podpis kandydata

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji w tym zdolności , umiejętności oraz wyboru zatrudnienia odpowiedniej osoby na wskazanym stanowisku w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Zgoda obejmuje dane zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym , jak również udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacji oraz przeprowadzonych testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

                                                                               ……………………………………………………………

                                                                                                  data i podpis kandydata

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.