Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem z dniem 25 maja 2018  roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej : RODO) Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, że:

 1. Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – siedziba : 07-100 Węgrów, ul. Batorego 2 jest Administratorem Danych osobowych , w których posiadanie weszło wskutek zawierania z Państwem umów, utrzymaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg, rejestracją obrazów poprzez monitoring wizyjny.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:
 • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 • Ustawy z dni 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
 • Przepisami prawa gospodarczego.
 1. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum. W wymagających tego przypadkach Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie będzie ubiegało się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zdeklarowanych celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędnej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • Wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych miejscach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
 • Marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nimi umowami,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa:
 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania (poprawienia) danych,
 • Usunięcia danych ( zgodni z warunkami określonymi w art. 17 RODO),
 • Do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Do przenoszenia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.
 1. Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszej ,,Klauzuli informacyjnej”.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie umowami powierzenia danych osobowych np. radcy prawnemu, informatykowi, firmie/ agencji ochrony osób i mienia.
 3. Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie , jako Administrator danych, deklaruje, ze nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw a trzeciego.
 4. Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie wyznaczyło Inspektora Ochrony danych, z którym skontaktować można się:
  • Drogą elektroniczną: iod@liw-zamek.pl
  • Osobiście w siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Monitoring wizyjny w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

 Informujemy, że na terenie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie z siedzibą przy ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

Nagrania z monitoringu które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej ,,RODO”.

Wchodząc na teren obiektu Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla zwiedzających
Klauzula informacyjna – monitoring
Klauzula informacyjna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Klauzula informacyjna dla procesów rekrutacji

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.