Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna dla zwiedzających

Z dniem wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, przy ul.
  Batorego 2, 07-100 Węgrów, NIP: 824-15-84-283, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych.
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – z którym możesz się
  skontaktować pod adresem: Inspektor Danych osobowych Liw, ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów lub
  pod adresem e-mail: iod@liw-zamek.pl
 3. Cel i podstawa przetwarzania.
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   

  • W celu spełnienia obowiązku ustawowego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków zwiedzania;
  • Udostępniania zbiorów Muzeum osobom zainteresowanym;
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej;
  • Umożliwienie wpisu do księgi pamiątkowej;
  • Tworzenie i upowszechniania kultury;
  • Wystawianie faktur;
  • Wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i minia na
   obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na trenie Muzeum Zbrojowni na
   Zamku w Liwie;
  • Wykorzystanie wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami na których utrwalony jest
   wizerunek, rozpowszechnianie oraz publikowanie wraz z wizerunkiem innych osób w
   materiałach służących popularyzacji działań w zakresie marketingu poprzez
   rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, szczególnie na stronach
   internetowych, broszurach ulotkach, gazetach.
 4.  Odbiorca danych.
  Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   

  • Podmiotowi informatycznemu;
  • Prawnikom;
  • Inspektorom ochrony danych osobowych;
  • Podmiotom z którymi współpracujemy;
  • Podmiotom kontrolującym;
  • Podmiotom pełniącym nadzór;
  • Urzędom i instytucjom publicznych;
  • Innym podmiotom upoważnionym.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego obszaru gospodarczego.
 6. Okres przechowywania danych.
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ustawowy okres archiwizacji dokumentów oraz
  zgodnie z wewnętrznymi aktami Muzeum.
 7. Twoje prawa.
  Osobom, których dane Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa:

   

  • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
  • Sprostowania ( poprawiania) danych;
  • Usunięcia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO;
  • Usunięcia danych , zgodnie uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są
   przetwarzane;
  • Prawo niesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa urzędu ochrony danych
   osobowych)
 8.  Informacje o wymogach dobrowolności podania danych osobowych.
  Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ustawowych obowiązków oraz zrealizowania
  wyznaczonych zadań publicznych przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu.

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.