Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie przy ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów, NIP: 824-15-84-283, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Inspektorem Ochrony Danych

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Liw, ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów lub e-mail: iod@liw-zamek.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Nawiązania współpracy na podstawie umowy zlecenia i realizowania obowiązków oraz uprawień z tym związanych,
 2. Wypełnienia z naszej strony obowiązków prawnych i uprawień jako strony umowy wynikających z przepisów prawa, m.in. dotyczących podatku dochodowego, podatku VAT oraz kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna przetwarzania:

 1. Na podstawie obowiązku ustawowego , art. 6 ust.1 lit. c RODO
 2. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. b RODO
 3. Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Dane mogą być

  1. udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w  rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, usługi prawne bankowe, ubezpieczeniowe, podmiotom z którymi współpracującymi innym podmiotom prawnie upoważnionym.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Twoje prawa.

Osobom, których dane Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi,
 • Sprostowania ( poprawiania) danych;
 • Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO)
 • Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO)
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacje o wymogach/ dobrowolności podania danych

Podane przez ciebie danych jest:

– wymogiem ustawowym wynikających z w/w aktów,

– niezbędne w celu realizacji umów,

– dobrowolne – na podstawie Twojej zgody

Jeżeli nie podasz danych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować umowy oraz wypełnić związanych z nią obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych a także nawiązywać kontaktu.

8. Zautomatyzowane podejmowane decyzje.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznałem się ………………………………

                                        (data, podpis)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu, adresu e-mail w celu pozostawienia przez Muzeum ze mną kontaktu. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych  danych w każdym czasie.

   

                                                                                                                           ……………………………………….

                                                                                                                                      (data, podpis)

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.